Foto: Jaap de Boer

DE WESTEREEN – Dat een sensationele filmtrailer het halve werk is, weten ze in Hollywood maar al te goed. Extreme explosies, spectaculaire special effects en onverwachte wendingen doen het altijd goed bij het grote pu- bliek. Het zijn ook exact de hoofdingrediënten in de trailer van de Friese actiecomedy Stjer. Volgend jaar verschijnt het filmdebuut van Emiel Stof- fers op het witte doek. ,,No ja, as wy dan noch nei de bioskoop meie’’, grijnst De Hûnekop-frontman.

Begin 2020 stond de agenda van Emiel Stoffers bomvol met Hûnekop-optredens, het Hûnekop Festival en eigen projecten. Totdat het coronavirus in februari z’n entree maakte. Het ene na het andere evenement werd stopgezet of definitief gecanceld. ,,Samar ynienen hie’k neat mear te dwaan. Dan kinst in potsje sitten gean te janken, mar kinst ek sykje nei oare projekten dy’t noch wól kinne. Ik jou altyd de foarkar oan dy lêste opsje.’’

1 aprilgrap

In plaats van een nieuwe plaat, besluit Emiel zich voor het eerst in z’n leven te buigen over een filmscript. ,,Dat idee krige ik nei’t ik de film Dolemite Is My Name sjoen hie, oer in man dy’t syn eigen film makket. Dat wie presys wat ik ek woe.’’ Volledig blanco gaat hij samen met regisseur Janko Krist de uitdaging aan. ,,Janko en ik kenne elkoar fan it programma Buorkje foar Begjinners fan de Omrop. Doe’t ik him oer myn filmplannen fertelde, wie er fuort entûsjast.’’

Om te testen of iedereen zo enthousiast over z’n plan is, besluit Emiel z’n film aan te kondigen in de vorm van een 1 aprilgrap. En met succes.

Samen met Janko werkte Emiel wekenlang in alle stilte aan het filmscript. De hoofdlijn hadden de heren al snel te pakken. ,,De film giet oer in moardner, dy’t it op Fryske artysten foarsjoen hat. Fandêr de namme Stjer. Doe’t wy de earste Fryske stjerren op ús listje stean hienen, ha wy de trailer opnaam en ein augustus online setten. Dy sloech yn as in bom!’’

,

Wie de trailer inmiddels heeft gezien, begrijpt Emiels woordgrap. In de vooraankondiging van de film zijn zangeressen Anneke Douma en Griet Wiersma te bewonderen, die samen de lucht invliegen wanneer hun Daewoo Matiz na het starten explodeert. ,, Anneke en Griet ha it goeie foarbyld jûn. Dizze trailer foel op, wêrnei’t de iene nei de oare artyst folge. Der binne mar in pear dy’t it der yn de film libben fanôf bringe.’’

Acteerwerk

Naast Anneke en Griet schitteren ook Frerik de Swetser, Oele Plop, Gewoon Bram, Johannes Rijpma, Twarres, De Doelleazen, Jaap Louwes, Iris Kroes,

Lytse Teake en Boer Frans in de film. Tussen al deze artiesten schuilt één echte actrice: Bertrie Wierenga, be- kend van Goede Tijden Slechte Tijden.

,,Bertrie is de iennige profesjonele aktrise yn de film. De rest docht alle- gear goed syn bêst. Earlik is earlik: dat aketearwurk fan my is ek fan it nivo ‘Bassie en Adriaan’. Mar dat jout neat ommers. Minsken keapje echt net in kaartsje omdat se in knap staaltsje aktearwurk sjen wolle.’’

‘Dat akteurwurk fan my is ek fan it nivo Bassie en Adriaan’

Een halfjaar na de 1 aprilgrap staat de helft van de scenes op band. Door de coronamaatregelen is het af en toe improviseren om het script te kunnen volgen. ,,Wy meie mar mei in pear minsken op de set ha. En elke- nien moat klachtenfrij wêze. Dat is somstiden noch in hiel geouwehoer. Sa siet ik sels yn in sène wêryn’t ik yn in auto sitte moast.

Ik hie dy dei wat lêst fan de strôte, dus ha wy in ‘stuntman’ brûkt, dy’t foar my yn it plak yn de auto siet. Nettsjinsteande al dit gedoch bin ik best tefreden oer hoe’t it oant no ta ferrint.’’

,Minsken fûnen it prachtich en baal- den as in stekker doe’t se seagen dat it in grap wie. Ik krige allegear reaksjes fan teloarstelde fans. Dat wie it momint dat ik tocht: ja watte, no sette we troch!’’

De laatste uitdaging

Naast Friese artiesten weten ook Friese geldschieters het filmproject van Emiel inmiddels goed te waarderen. ,,Wy wurkje mei sponsorpakketten, sadat bygelyks dyn logo of produkt yn byld is. Dizze pakketten binne yntusken útferkocht. Mar der binne noch mear sponsormooglikheden. Ik fernim dat in hiel soad bedriuwen ús inisjatyf wurdearje. Se fine it moai om te sjen hoe’t wy as muzikanten de skouders der ûnder sette en ús net op de kop skite litte troch dy coronabende.’’

‘Wy litte ús as muzikanten net op de kop skite troch dy coronabende’
De enige uitdaging die nog op Emiels agenda staat, is het opnemen van een tweetal concerten. ,,It filmjen fan in grutte seal fol publyk wurdt wat in drege boel, omdat wy net mei safolle minsken by elkoar stean meie. Dêr moat wy noch mar efkes wat op útfine. Miskien dat we dizze beide sènes noch wat oanpasse moatte. Ach, as dat it iennige is, hearst my net eameljen.’’

Ook sponsor worden van Stjer?
Emiel en de crew houden graag een plek voor je vrij wanneer je sponsor wordt van de film Stjer. Op de website www.stjer.frl vind je de mogelijkheden om je steen- tje bij te dragen. Van kleine gif- ten tot grote sponsordeals; alles is mogelijk!