DE WESTEREEN Doarpsbelang – De Westereen is een ontzettend belangrijk aanspreekpunt richting de gemeente Dantumadiel. De onderlinge contacten zijn uitstekend. Gelukkig zijn er nog een groot aantal Westereenders die aangesloten zijn bij de vereniging, leden, die een bescheiden contributie betalen, om zodoende het werk van Doarpsbelang (DB) mogelijk te maken.

Waar DB zich al jaren mee bezig houdt, is de verkeerssituatie in en om het dorp. Tien jaar geleden is hiervoor aan de hand van een werkgroep bestaande uit bewoners en DB in samenwerking met deskundigen op verkeersgebied een hechte samenwerking ontstaan. Ondertussen wordt er samen met bewoners, gemeente en DB gewerkt aan het plan voor reconstructie van de Tsjerkestrjitte. Inmiddels zijn er vergevorderde plannen ontwikkeld, die eerst nog getoetst zullen worden, waarna de buurt opening van zaken krijgt. Insteek van het plan is vooral om de snelheid en het vrachtverkeer te temperen. Hiervoor zullen de werkzaamheden nog dit jaar uitgevoerd worden. Ook wat betreft de Miedloane zijn er veranderingen op komst.

Aanpak Salomon Levystrjitte
De laatste jaren houdt DB De Westereen zich ook bezig met de vernieuwing van de gedateerde huurwoningen. Woningbouwvereniging Thús Wonen ontwikkelde een plan om deze woningen te vervangen door nieuwe. Een groot opgezet plan waar meer dan 100 woningen vervangen zouden worden. Het plan werd opgedeeld in vijf deelgebieden welke gefaseerd zouden worden uitgevoerd. Hiervoor was het wel nodig dat 70% van de bewoners hiermee instemde. Voor drie deelgebieden was deze meerderheid helaas niet te vinden, waardoor alleen de Salomon Levystrjitte werd aangepakt. Het resultaat mag er zijn. Wanneer de andere straten worden aangepakt is niet duidelijk.

Vooral omdat de gunstige voorwaarden die hier van toepassing waren waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren. Wat DB betreft een gemiste kans.

Verlichting winkelcentrum en De Frosk
Bij de inrichting van de omgeving van het winkelcentrum werd destijds gekozen voor sfeerverlichting bestaande uit kleine verlichtingspaaltjes. Het zag er erg mooi uit, maar bleek helaas in de praktijk niet te werken. Inmiddels is nieuwe verlichting gerealiseerd. Dit heeft de nodige moeite gekost, maar uiteindelijk is het toch gelukt om de gemeente zo ver te krijgen hier gevolg aan te geven. Er blijven nog tal van wensen over die DB graag gerealiseerd wil hebben. Zoals het bouwen van woningen voor starters en potentieel nieuwe inwoners. Een heel grote wens wat betreft vrijwel alle inwoners is natuurlijk het trekken van de rotte kies, wat betreft het voormalig zwembad De Frosk. Er worden al langere tijdplannen ontwikkeld en ook de gemeenschap van De Westereen is hierbij betrokken geweest, maar er is nog geen oplossing gevonden.

Reactie burgemeester en wethouders

Burgemeester Klaas Agricola van de gemeenten Dantumadiel ervaart zijn contacten met Dorpsbelang De Westereen als plezierig en constructief. ,,Als er zaken spelen weten we elkaar te vinden. Dit is een voordeel van Dorpsbelang De Westereen voor al hetgeen waar de vereniging zich op een positieve manier met hart en ziel inzet voor het dorp De Westereen.’’ Ook wethouder Rommy Kempenaar heeft de overleggen met het dorpsbelang steeds als goed en positief ervaren.

,,Ik vertrouw erop dat ze mij als wethouder ook als benaderbaar en laagdrempelig hebben ervaren zodat niets een goeie samenwerking in de toekomst in de weg kan staan.’’ Wethouder Gerben Wiersma stelt dat Dorpsbelang De Westereen kritisch, maar ook reeël is. ,,En dat is waardevol. Voor de verdere ontwikkeling van deze projecten en ook met nieuwe onderwerpen zoeken wij ook komende tijd weer graag de samenwerking met Dorpsbelangen.’’

Last but not least, verklaart wethouder Kees Wierstra: ,,Toen we in 2018 begonnen, merkten we dat er een gespannen en gefrustreerde sfeer heerste tussen dorpsbelangen en de gemeente. Er waren namelijk afspraken gemaakt die niet allemaal waren nagekomen. Er was veel te verbeteren in de samenwerking en communicatie tussen dorpsbelangen en de gemeente. Wij hebben ons stinkende best gedaan om de afspraken die in de tijd voor ons waren gemaakt alsnog na te komen. Dat is grotendeels gelukt. Voorbeelden hiervan zijn de verlichting bij fietspad Rinewâl en in het centrum en de uitvoering van het verkeersplan wat al in 2012 gemaakt is. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We merken dat dat heel erg wordt gewaardeerd. Vanuit mijn portefeuille infrastructuur ervaar ik de samenwerking met Doarpsbelang De Westereen inmiddels echt als samenwerken. Mijn wens voor Doarpsbelang De Westereen is dat er in de toekomst zich nog meer enthousiaste en betrokken mensen willen inzetten voor het prachtige karakteristieke dorp De Westereen.’’

A title

Image Box text