DE WESTEREEN – Slagerij Riemersma uit De Westereen heeft dit jaar heel wat jubilea te vieren. De slagerij bestaat 75 jaar, Hessel Riemersma zit vijftig jaar in het vak en zijn vrouw Klary werkt veertig jaar in de winkel. Nog altijd doen ze hun werk met veel plezier. ,,We moatte der net oan tinke om no al te stopjen.’’

In 1946 hebben Hessel zijn ouders, Rinze en Franske, de slagerij aan de Tsjerkestrjitte van Gjalt Wijbenga overgenomen. Zij komen oorspronkelijk uit Tzum en Sexbierum. Zijn vader was eerst knecht in de slagerij. Vanaf het moment dat ze de slagerij kochten zijn ze altijd in De Westereen gebleven. Hun vier kinderen zijn geboren en getogen in de slagerij. Toen was het ook nog een woonhuis. Inmiddels is het pand helemaal verbouwd. Slagerij Riemersma is namelijk één van de weinige slagers in Nederland die zelf nog slachten. ,,Dat is it moaiste om te dwaan, ik soe it net misse kinne. Al moat de regels net nóch strenger wurde.’’ Al van jongs af aan genoot Hessel Riemersma van het ambacht. ,,Ik wit noch dat ik út skoalle wei mei de bus nei hûs ta kaam en een ko hingjen seach. Dan hie ik al sin om de rêch te strûpen’’, vertelt Hessel die nog maar vijftien jaar was toen hij zijn vader in de slagerij hielp, samen met zijn oudere broer Libbe.

‘Wiis mei ús team’
Klary is afkomstig uit Twijzel. De twee leerden elkaar kennen in Veenklooster. Klary is opgeleid tot kleuterjuf maar toen ze met Hessel trouwde hielp ze mee in de zaak. ,,Dat wie yn dy tiid sa. De frou moatst meidwaan’’, vertelt Klary. Ze had nog nooit een stuk lever in handen gehad en moest in het begin wel wennen. ,,Mar ik fûn it wurk yn ‘e winkel wol hiel moai .’’ Het echtpaar kreeg vier kinderen, twee jongens en twee meiden. De dochters kozen voor een baan in het onderwijs en de zonen helpen nu ook mee in de slagerij. ,,Wy binne hiel wiis mei ús

team. We dogge it mei elkoar. Baukje Koning wurket hjir sels al 35 jier.’’ Libbe en zijn vrouw Riekje gingen zeven jaar geleden met pensioen. Sindsdien runnen Hessel en Klary de slagerij samen.

Strenge regels
Als ze terugkijken is er veel veranderd. ,,It is folle drokker wurden. Ik wit noch dat myn heit froeger wol rookte yn ‘e winkel, dêr by de toanbank. Dat kinne we ús no net mear foarstelle. En we binne ek noait mear in dei ticht. Earst wol, op tiisdeimiddeis’’, vertelt Hessel. Ook de vraag naar producten is volgens Klary veranderd. Jongeren kiezen vaker voor vlees dat panklaar is. Het echte braden van vroeger is er in veel jonge gezinnen niet meer bij. Specialiteit van slagerij Riemersma is de droge worst die in de eigen worstmakerij wordt gemaakt. Klanten komen overal vandaan voor deze heerlijke worst, maar ook voor de andere producten die op ambachtelijke wijze worden bereid. Er gaat heel wat aan vooraf voordat het vlees in de vitrine ligt. De eisen om aan de hygiënecode te voldoen zijn veel strenger geworden. Slagers staan streng onder toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Klary laat tijdens de rondleiding door de slagerij zien waar de dieren binnenkomen. Elk slachtdier moet voor en na het slachten worden gekeurd om de kwaliteit

van het product te garanderen. ,,Us feekeapman, Kamminga, keapet it fee foar ús yn. Hy hat it fan syn heit oernaam, ek 75 jier lyn. It foardiel is dat wy presys witte wêr ‘t ús fleis wei komt. Ek fersoargje we op oanfraach fan feehâlders en partikulieren in protte hússlachtingen.’’

Een halve koe
Dat klanten de kwaliteit van Riemersma waarderen blijkt wel uit het feit dat het nog steeds een drukte van belang is in de winkel. Ook in coronatijd bleef het druk. Sterker nog, rond kerst was het er drukker dan ooit omdat mensen niet naar restaurants konden gaan. Dit jaar heerst er in de slagerswinkel van Riemermsa een vrolijke sfeer. De gouden cijfers 75 prijken voor het raam en in de winkel hangen kleurplanten van kinderen waar ze prijzen mee kunnen winnen. Onder de klanten wordt een halve koe verloot, opgedeeld in 163 prijzen – van gehakt tot biefstuk. Ze proberen de klanten altijd tevreden te stellen. ,,Dat is ús belangrykste doel. Wy dogge ús bêst en hoopje dat we dat noch hiel lang dwaan meie.’’

Meer informatie: www.slagerijriemersma.nl