HOLWERD Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip Fryslân hebben een intentieovereenkomst getekend om samen het project ‘Holwerd aan Zee’ te realiseren. Met het tekenen van deze overeenkomst komt de daadwerkelijke uitvoering van dit baanbrekende project een flinke stap dichterbij.

Door het ondertekenen van de intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om gezamenlijk de voorbereidingen te treffen voor de tweede fase van het project Holwerd aan Zee. Het gaat om de daadwerkelijke inrichting van het gebied, zoals de toegangsgeul door de kwelder, de schutsluis in
de zeedijk, het getijdenmeer, broedeilanden, een boulevard en ruimte voor natuur en recreatie. Inclusief een ecologische verbinding met het achterland.

Ook Rijkswaterstaat en de ministeries van Landbouw, Natuur en Visserij en Infrastructuur en Waterstaat zijn belangrijke meewerkende partijen. De, in de overeenkomst afgesproken, werkzaamheden zullen in 2020 leiden tot een definitief ontwerp en projectplanning. Dan worden ook afspraken gemaakt over rollen en taken voor de uitvoering en het beheer van Holwerd aan Zee.

Dit voorjaar wordt duidelijk of het Rijk, mede vanuit de Regiodeal Noordoost-Fryslân, het resterende gat in de begroting zal dekken.