Eind maart werden de vakwedstrijden van het vmbo (Skills Talents) en mbo (Skills Heroes) georganiseerd in Den Bosch. De 21-jarige Andries Hoeksma uit Westergeast pakte goud in de categorie Monteur Mobiele Werktuigen bij de mbo-vakwedstrijden. “Ik hie it sels net tocht dat ik earste soe wurde. Do sjochst tidens de wedstriid om dy hinne en tinkst: oeh, dat ha ik net sa dien. Dan begjinst wol wat te twiveljen.”

Van jongs af aan
Liefde voor sleutelen werd hem met de paplepel ingegoten, zo vertelt hij thuis op de boerderij van zijn ouders. Het bedrijf is oorspronkelijk een loonbedrijf. “Myn âlders komme beiden fan in buorkerij ôf. Mar myn heit hie niks mei kij, dus dan geane je automatysk de trekkers yn. En sa binne ik en myn twillingbroer der ek yn opgroeid.” Al van jongs af aan vindt Andries het fijn om dingen zelf te kunnen repareren. “Fanôf myn fjirtjinde besocht ik al dat iets wat stikken wie, sels wer te meitsjen.”
 
“Do sjochst tidens de wedstriid om dy hinne en tinkst: oeh, dat ha ik net sa dien. Dan begjinst wol wat te twiveljen.”
 
Andries vertelt dat zijn ouders, zus en tweelingbroer trots zijn op het feit dat hij goud heeft gewonnen. Na het behalen van zijn niveau 3-diploma stroomde hij door naar niveau 4. “Myn broer docht deselfde oplieding as my, mar hy seach it net sa sitten om mei te dwaan mei de wedstriid.” De hobby’s van Andries? “Ik bin meastal efter dwaande (met de trekkers; red.). Dêr giet wol de measte tiid yn sitten. En simmers geane we faaks fuort mei de trekkers. Dat is efkes wer wat oars.”
Brede opleiding
De opleiding Monteur Mobiele Werktuigen is heel breed. “Do giest fan tún en park nei in rupskraan of in mobile kraan. Der sit ek mear by. Do hast ferskillende takken: de 
feehâlderij, de lânbou, grûn en ynfra. Do bist frij breed mei alle soarten masines dy’t der binne en allegear merken troch inoar hinne.” Toch blijft Andries het liefst in de trekkers, waar wat uitdaging bij zit. “Ik bin it leafst dwaande mei moderne trekkers. Dêr sitte mear techniken yn, de diagnoaze is grutter, se binne wat yngewikkelder. Dat fyn ik wol echt moai.”
 
“Ik bin it leafst dwaande mei moderne trekkers. Dêr sitte mear techniken yn, se binne wat yngewikkelder. Dat fyn ik wol echt moai.”
 
De route naar zijn gouden medaille startte op Firda in Heerenveen. “Op ús skoalle hienen wy in foarwedstriid. Dêr hie ik de measte punten. En yn maart hienen wy de Skills-wedstriden mei hiel Nederlân.” Toch was die wedstrijd niet in Den Bosch, omdat de hallen daar te klein zijn. De wedstrijd voor Monteur Mobiele Werktuigen werd gehouden bij de Kraakman-vestiging in Lieshout. “Dêr hawwe se hiele grutte hallen ta beskikking.” Daar werd de inwoner van Westergeast dus verkozen tot beste student Monteur Mobiele Werktuigen van Nederland. In totaal deden er in zijn categorie 8 finalisten mee.
 
“Je sizze net: ik set der wol in nije sekering yn. Do moast sjen: wêrom is dy sekering stikken?”
 
De kwaliteiten van een monteur
Volgens Andries is het belangrijk om geduld te hebben bij het repareren van werktuigen. “En je moatte trochsette: at it net wol dan moatte je it op in oare manier probearje.” Ook precies werken speelt een rol. “Je moatte net samar dingen oerslaan. En je moatte de diagnoaze goed dwaan. Dus net samar sizze fan: dit is der loas. Je moatte fierder tinke.” Zo noemt hij een zekering die los zit als voorbeeld. “Je sizze net: ik set der wol in nije yn. Do moast sjen: wêrom is dy sekering stikken? Waarskynlik is der
ergens koartsluting. Ik tink dat dit der wol foar soarge hat dat ik de measte punten skoard ha.”
 
Naar Lyon
In september gaat Andries naar Worldskills, in Lyon in Frankrijk. Op de vraag of hij daar al een beetje gespannen voor is, antwoordt hij: “Neuh, falt ta. Mar ik moat der noch wol in protte foar dwaan. Ik moat trijehûndert oeren ekstra meitsje om by te learen. Fan alles in bytsje. Moatst dêr echt sjen litte watst kinst.” Zaken die hij bij moet leren zijn bijvoorbeeld over transmissies, hydrauliek en differentieel afstellen. “It is dêr ynternasjonaal. Dus it giet ek oer gruttere masines dy’t wy hjir yn Nederlân net wend binne.” In Lyon strijdt hij tegen zestien andere landen.
 
“Ik fyn datst mei dit fak fierder komst.”
 
De voorbereiding bestaat er ook uit dat Andries met alle goudwinnaars van The Skills teambuildingdagen heeft. “Ik moat noch seis, sân dagen mei it team fuort. Do moast echt in bân bouwe mei it hiele team; TeamNL.” Dat team bestaat uit zo’n 25 Nederlandse mbo-studenten. “Wy moatte meastal nei Den Bosch. Dêr dogge we leuke dingen mei it team.” Hij vindt het mooi dat de organisatoren het zo groots aanpakken. “Wy hoege gjin klean mei te nimmen: dat ha se dêr foar ús. Alles wurdt dêr foar ús regele. Dat is moai om te sjen. Dat makkest net eltse dei mei.”
 
De 21-jarige vindt het goed dat dit soort vakwedstrijden voor mbo’ers georganiseerd worden. “Der wurdt net safolle omtinken jûn oan de technyk, foaral net op it vmbo- en mbo-nivo. Se ha leaver datst wat in heger diploma hast, hbo of havo ofsa. Wylst datst mei dit fak, fyn ik, fierder komst.”
Dit bericht is gepost in Mei. Bookmark de link.