Het college van Noardeast-Fryslân bespreekt op 25 juni het concept van haar nieuwe Woonvisie met de gemeenteraad. Deze Woonvisie biedt de basis voor de uitwerking van concrete woningbouwplannen en woonafspraken in de komende vijf jaar. Wethouder Engbert van Esch is tevreden over het perspectief dat de Woonvisie biedt: “Er is gewerkt aan een flexibele en toekomstbestendige visie die samenhangt met de regionale woningbouwafspraken. Zo kunnen we maatwerk leveren in stad en dorpen.”

Regionale woningbouwafspraken
De regionale woningbouwafspraken zijn recent gemaakt in de vorm van een experiment met de provincie. Daarbij is er sprake van een grote eigen verantwoordelijkheid voor de regiogemeenten van Noordoost Friesland. De gemeenten kunnen binnen het experiment nieuwe woningbouwplannen maken die goed aansluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte. Uiteraard met behoud van balans in de regionale woningmarkt.

Zeven speerpunten
De Woonvisie bevat zeven speerpunten voor de komende jaren:

  1. Toekomst geven aan bestaande woningen en buurten;
  2. Nieuwbouw in stad, dorpen en wijken, omgaan met groei en krimp;
  3. Ontwikkeling van de sociale huurvoorraad: betaalbaar, beschikbaar en met kwaliteit;
  4. Wonen en zorg in dorpen en wijken;
  5. Energietransitie en verduurzaming;
  6. Leefbare dorpen: sociaal en veilig, met bereikbare voorzieningen en;
  7. Samenwerking gemeente, stakeholders en bewoners.

Gedragen plannen met oog voor lokale omstandigheden
De hoofdlijnen van de Woonvisie worden uitgewerkt in een woonagenda. Op basis daarvan gaat de gemeente in gesprek met dorpsbelangen, inwoners en partners. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de informatie die onder andere is opgehaald bij de enquête en de gesprekken die met inwoners zijn gevoerd in de Oanheakker. Zo werkt de gemeente toe naar gedragen plannen, met oog voor de lokale omstandigheden en behoeften, maar ook lettend op het grotere geheel. De woonvisie is ook de basis voor het maken van nieuwe prestatieafspraken met de corporaties.

Inbreng raad en bevolking
De Woonvisie wordt na bespreking met de gemeenteraad voorgelegd aan inwoners en andere stakeholders. Vanaf 18 augustus hebben inwoners, dorpsbelangen, wijkraden en stakeholders zes weken de tijd om te reageren en zienswijzen in te brengen. Deze inbreng wordt meegenomen bij de definitieve versie van de Woonvisie, die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.