De corona-uitbraak heeft niet alleen onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt in de persoonlijke levens van vele mensen (immaterieel leed), maar ook ontzagwekkende schade veroorzaakt bij bedrijven (materieel leed). Daarbij dient gezegd te worden dat beide vormen van leed elkaar versterken en beïnvloeden. De overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen en diverse maatregelen genomen. Die zien op de materiele schade die “ondernemers” als gevolg van de corona-crisis ondervinden. Onder die “ondernemers” kunnen ook sportverenigingen geschaard worden.

In het onderstaande zullen wij enkele van die maatregelen nader belichten ten behoeve van sportverenigingen.

De NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)
De corona-crisis is in beginsel geen reden om de betaling van salarissen van bijvoorbeeld trainers en onderhoudspersoneel in loondienst te staken. Zij kunnen ook niet gedwongen worden verlof op te nemen. Wel kan in onderling overleg met hen tijdelijk ander werk op de vereniging gezocht worden. Als de sportvereniging gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies heeft, kan de vereniging een groot deel van de salariskosten van het personeel (oplopend tot 90% bij een omzetverlies van 100%, waarbij het loon dat in aanmerking komt voor de subsidie wordt gemaximeerd op € 9.538) vergoed krijgen. Er is daarbovenop recht op een toeslag voor werkgeverslasten van 30%. Op basis van de regeling is een voorschot van 80% mogelijk. In dit verband omvat het begrip “omzet” alle gebruikelijke inkomsten van de sportvereniging, dus contributies, baromzet en eventueel subsidies. Voorwaarde is nog (!) wel dat werknemers in de “subsidieperiode” geen ontslag op economische gronden krijgen.

De NOW-subsidie kan worden aangevraagd bij het UWV (uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen)

De TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)
Deze regeling (voorheen het Noodloket geheten) kent onder voorwaarden aan getroffen sectoren, waaronder ook in voorkomende gevallen sportverenigingen, een eenmalige onbelaste gift toe van € 4.000.

Deze regeling, uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend

Nederland (zie: rvo.nl) kent o.a. als voorwaarden dat de omzet in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 met minimaal € 4.000 is teruggelopen, en er sprake is van (doorlopende) vaste laste lasten in die periode van minimaal € 4.000. Verder mag de sportvereniging niet zijn ingeschreven op het woonadres van een van de relevante bestuurders.
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen zal de sportvereniging een SBI-code bij de KvK moeten hebben die recht geeft op de tegemoetkoming. Zie hiervoor de RVO-tool: rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
De aanvragen voor de tegemoetkoming moeten uiterlijk 26 juni gedaan zijn. De aanvraag dient te worden gedaan door middel van eHerkenning.

Uitstel van betaling
Als een sportvereniging belastingplichtig is voor de omzetbelasting of de loonbelasting, dan kan de vereniging gebruik maken van de mogelijkheid uitstel van betaling te krijgen. Met het online formulier ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’ vraagt de vereniging automatisch in 1 keer uitstel aan voor alle aanslagen omzetbelasting en loonheffingen.

Als je dit formulier instuurt, legt de Belastingdienst voor al deze aanslagen de invordering direct stil voor een periode van 3 maanden. Je hoeft daarvoor verder niets te doen.
Let op! De vereniging moet wel op tijd aangifte blijven doen. Ze moet verder wachten tot er een (naheffings)aanslag is ontvangen. Pas dan kan er namelijk bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd.

Overigens is gedurende langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling ook mogelijk. Als de totale belastingschuld dan niet uitstijgt boven de € 20.000 is dit verzoek onder enige nadere voorwaarden mogelijk, terwijl ingeval die totale schuld dat bedrag overschrijdt tevens een derde- deskundigenverklaring vereist is.

Extra ondersteuning voor sportverenigingen
Begin mei heeft het kabinet besloten € 110 miljoen extra beschikbaar te stellen aan sportverenigingen, waarvan € 90 miljoen is bestemd voor het kunnen kwijtschelden van huurbedragen over de periode 1 maart tot 1 juni 2020, en € 20 miljoen voor sportverenigingen met een eigen accommodatie, die thans door de corona-uitbraak worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten. Per sportvereniging gaat het daarbij om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500.
De TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)

Alhoewel deze regeling niet direct openstaat voor sportverenigingen geeft zij wel indirect de nodige lucht. Via deze regeling kan de trainer die niet in loondienst is bij de verenging onder voorwaarden zijn inkomen door de gemeente laten aanvullen tot het sociaal minimum.