Het college van de gemeente Dantumadiel presenteert vandaag haar begroting 2021. Door een mix aan maatregelen is de begroting meerjarig sluitend. Toch moet er ook op termijn een aantal ombuigingen worden uitgewerkt zodat er voldoende buffer is om risico’s en tegenvallers op te vangen. De gemeenteraad neemt op 3 november 2020 een besluit over de begroting.

Maatregelen
Het college stelt de raad voor om een aantal kostenbesparingen door te voeren om de begroting sluitend te krijgen zoals het kostendekkend maken van de dienstverlening, het anders organiseren van het welzijnswerk en het bezuinigen op subsidies. Met het doorvoeren van deze maatregelen is het college content dat de woonlasten voor de burgers niet extra verhoogd hoeven te worden. Verder stelt het college voor om een aantal ombuigingen uit te werken voor na 2022. Deze ombuigingen hebben als doel om de algemene reserve op peil te brengen zodat risico’s en tegenvallers kunnen worden opgevangen. De algemene reserve van Dantumadiel is momenteel te laag.

 

Financiële uitdagingen
Dantumadiel heeft net als andere gemeenten te maken met financiële onzekerheid als gevolg van corona. Maar ook andere ontwikkelingen zorgen voor de nodige financiële uitdagingen. Alle gemeenten zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning. Maar bij de overheveling van taken is er ook bezuinigd terwijl de zorgkosten stijgen. Gemeenten krijgen de rekening hiervan gepresenteerd. Daarnaast brengt ook de herziening van het gemeentefonds onzekerheid met zich mee. Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het Rijk onderzoekt momenteel hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. In 2022 zal meer duidelijk zijn over de effecten van deze ontwikkelingen.

 

Vastbesloten
Wethouder Rommy Kempenaar is vastbesloten om Dantumadiel financieel stabiel te krijgen. “Het is goed dat we met een aantal maatregelen een sluitende begroting aan de raad kunnen presenteren, maar we moeten wel realistisch zijn. Corona, de stijging van de zorgkosten maar ook de toekomstige verdeling van het gemeentefonds zorgen ervoor dat alle gemeenten het nog zwaar te verduren krijgen. Wij kunnen dat echt niet alleen als gemeente oplossen. Het wordt echt tijd dat het Rijk de gemeenten te hulp schiet. Samen met tal van andere gemeenten maken we ons hier dan ook hard voor in Den haag. Ik reken op de minister dat die inzet snel wordt beloond en tot die tijd zetten we alle zeilen bij om Dantumadiel toekomstbestendig te maken”.