TWIJZELERHEIDE – Drie ondernemers hebben de handen ineen geslagen om café It Wite Hûs in Twijzelerheide te kopen en op deze plek appartementen te bouwen. Het gaat om Sake van der Kloet (50) uit Twijzelerheide, Henk de Bruin (52) uit De Westereen en Henk Feenstra (51) uit Oentsjerk. Dorpsbewoners zijn blij dat het bouwvallig gebouw uit hun dorp verdwijnt. Tegelijkertijd komen de mooie verhalen over de zestig jaar dat hier een café was weer naar boven.

Lees verder onder de foto.

Sake van der Kloet is zelf geboren en getogen in ‘De Heide’, dus hij is één van die bewoners die sterke verhalen over het kroegleven kan vertellen. ,,Dat doch ik mar net’’, lacht hij. Wel is bekend dat Teake van der Meer hier is getrouwd en dat zanger Rommy ooit achter de bar stond in dit café. Ook de dansavonden in het café aan de Bjirkewei waren populair. In 1985 brandde het café af en in datzelfde
jaar is het ook weer opgebouwd. Kees Meems, een bekende dorpsbewoner uit Twijzelerheide (van de forelvijver), heeft destijds de eerste steen gemetseld. ,,Dy stien ha ik bewarre en dy moat der yn it nije pand wer yn. Miskien wol Kees Meems dat wol wer dwaan’’, zegt Sake.

Energiezuinig
Het café – dat al drie jaar leegstond – is begin dit jaar gesloopt en de bouw van het appartementencomplex is al in volle gang. ,,It wie fuortendaliks dúdlik dat it gebou sloopt wurde moast. It wie hielendal ferpaupere’’, zegt Henk de Bruin. Sake is in het dagelijks leven eigenaar van DRS Installatietechniek en

Henk heeft een isolatiebedrijf. Dat de nieuwe appartementen duurzaam en energiezuinig worden gebouwd is dus duidelijk. Voor de tekeningen van de nieuwe huurappartementen hebben ze de hulp ingeschakeld van bouwkundig adviseur Henk Feenstra uit Oentsjerk. Hij heeft er vooral op gelet dat het gebouw aansluit bij de bestaande woningen. ,,It moat al
yn it strjitbyld passe, want dit is in belangrike hoeke yn it doarp’’, stelt Henk Feenstra. De samenwerking met de andere heren bevalt goed. ,,De mannen sitte fol fjoer, dus der wurd ik ek entûsjast fan. Boppedat binne de lintsjes koart.’’

Omwonenden positief
Toch duurde het allemaal langer dan verwacht. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Sake en Henk het oude café kochten. ,,Der komt hiel wat by sjen foar datsto de fergunningen rûn hast. Mar it is gelokkich slagge.’’ Omwonenden waren gelukkig positief. Hun uitzicht zal met de komst van de appartementen een stuk beter worden.

De ruime appartementen met twee slaapkamers en een balkon zijn bedoeld voor senioren. Het doel van de ondernemers is dat de doorstroom in de woningmarkt dankzij deze woningen weer op gang wordt gebracht. ,,As minsken út it doarp it hiere, komme harren wenningen wer frij en kin jongeren dêr miskien yn’’, zeggen de heren. Om alles eerlijk te laten verlopen nemen ze voor de verhuur van de appartementen een makelaar in de armen. De enige zorg die de initiatiefnemers delen is de aanschaf van bouwmaterialen. ,,Alles wurdt djoerder en it is ek dreech te krijen. Ik tink dat we dêr noch wol in klap fan krije.’’ Toch blijven de drie ondernemers positief. ,,De gearwurking smakket nei mear’’, zegt Sake. Als inwoner van Twijzelerheide is hij in elk geval blij dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het mooier maken van het dorp. Begin volgend jaar moeten de appartementen klaar zijn voor gebruik.