Jaarvergadering
Het bestuur van De Feriening Doarpsbelang De Westereen nodigt u uit voor de jaarvergadering op donderdag 11 april 2019. Aanvang 19.45 uur in het Badhûs aan de Sportloane in de Westereen.

AGENDA:

 • Opening.
 • Huldiging kampioenen 2018.
 • Notulen jaarvergadering 28 maart 2018.
 • Financieel verslag 2018.
 • Jaarverslag 2018/2019.
 • In gesprek met burgemeester Agricola.
 • Bestuursverkiezing:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Petra Westra en Geertje Feen- stra. Aftredend en herkiesbaar: Tjipke Postma. Nieuwe kandi- daat door het bestuur voorgesteld: Annie de Jong-Woudwijk. Vacatures: secretaresse en een algemeen lid. Tegenkandida- ten kunnen zich tot uiterlijk 4 april 2019, op voordracht van tenminste 10 leden, schriftelijk melden bij het bestuur.
 • Rondvraag.
 • PAUZE
 • Gastspreker: Marcel van Kammen natuurfotograaf.
 • Sluiting.