De gemeente Noardeast-Fryslân en Hoge Dennen (de eigenaar van de gronden van de Jumbo-supermarkt in Dokkum) zijn er na intensieve onderhandelingen uit: de hoofduitgangspunten voor de Stadsentree Dokkum staan. Ze zetten daarbij in op een kleiner plangebied dan eerder beoogd en werken toe naar een overeenkomst.

Gezamenlijk proces resulteert in meer parkeerplekken

Hoge Dennen heeft de mogelijkheid verkend om de naastgelegen DUC-locatie bij het plan te betrekken, maar moest tot de conclusie komen dat deze variant niet haalbaar is. Deze variant zou meer speelruimte bieden, maar is niet nodig voor een kwalitatief sterke stadsentree. Volgens de uitgangspunten kan de supermarkt uitbreiden en wordt het bestaande parkeerdek van het sterk verouderde Panwurk gesloopt. Zo komt er een nieuwe parkeeroplossing met meer parkeerplekken voor bezoekers van de binnenstad.

Kennis opdoen uit gesprekken met betrokkenen en onderzoeken

De komende tijd wordt met belanghebbenden verkend wat belangrijk is voor een goede inrichting en hoe een betere verbinding met de binnenstad kan worden gemaakt. Onder andere omwonenden, ondernemersvereniging en historische verenigingen zitten aan de (digitale) tafel.

Het moet een aantrekkelijke plek zijn, geïnspireerd op de thema’s duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. Hierover denken verschillende (ervarings)deskundigen mee en is onder andere het onderwijs aangehaakt voor een creatieve verkenning. Daarnaast worden diverse onderzoeken uitgevoerd in het gebied zelf, bijvoorbeeld op het gebied van bodem en water. Met de uitkomsten van deze onderzoeken krijgen partijen beter zicht op de hoogte van de investeringskosten en zaken die een rol spelen bij de uitvoering.

Het hele gebied zó inrichten dat een bezoek aan de binnenstad verleidelijk is

Daarbij moet het hele gebied zo worden ingericht, dat bezoekers van de supermarkt in verleiding komen om ook de binnenstad te bezoeken. Onderzoek wijst uit dat een sterke verbinding extra bezoekers oplevert voor de binnenstad en dat is goed voor de winkels en andere voorzieningen. Wethouder Esther Hanemaaijer geeft aan dat een levendige binnenstad belangrijk is voor de hele regio. “Dokkum biedt kwaliteit op historisch en culinair vlak en zeker ook voor winkelend publiek. Het is de moeite waard om in te zetten op het vergroten van de aantrekkingskracht daarvan en de bezoekers goed te faciliteren. Als alles straks klaar is ontstaat er een échte stadsentree met een prachtig zicht op het historisch centrum en een snelle en aantrekkelijke verbinding. Zeker ook voor bezoekers die vanaf de Centrale As Dokkum binnenkomen.” Met de herontwikkeling van dit gebied worden de gemeentelijke ambities uit de Binnenstadsvisie en de Detailhandel Structuurvisie waargemaakt.

Uitkomsten en overeenkomst na de zomer naar gemeenteraad

Na de zomer ontvangt de gemeenteraad de uitkomsten van de onderzoeken, de verkenning met de belanghebbenden en het collegestandpunt. In die periode wordt ook de overeenkomst aan de raad voorgelegd. De raad wordt dan gevraagd een besluit te nemen over: de overeenkomst, de basis voor het nieuwe bestemmingsplan en het definitief beschikbaar stellen van de financiële middelen voor realisatie van de Stadsentree.

EINDE PERSBERICHT

Nadere informatie bij Team Communicatie, tel. 06 54 94 08 68, e-mail: info@noardeast-fryslan.nl