DE WESTEREEN – Twee basisscholen, een peuterspeelzaal, de kinderopvang, een bibliotheek, de voetbalkantine, Talant, It Badhûs en Wil. Allemaal zitten ze bij elkaar onder één dak in MFA De Hege Seis in De Westereen. Zo kleurrijk als het pallet aan gebruikers is, zo saai, grijs en grauw is het omliggende plein. Hoog tijd om hier verandering in te brengen, vindt een fanatieke groep vrijwilligers. Met een feestelijke bijeenkomst werd vrijdag 1 oktober het startschot gegeven om van het grijze plein een groene ontmoetingsplek te maken. ,,Fan stien nei grien!’’

Lees verder onder de foto.

,,Dêr wolle wy in bankje delsette foar heiten en memmen dy’t op de bern wachtsje, mar ek foar de âlderein dy’t hjir moarns yn it sintsje de krante lêze kin. En dêr komt in sânbulte dy’t brûkt wurde kin as teaterplak en dy’t tagelyk tribune wêze kin foar bygelyks skeelerwedstriden.’’ Fokke Jagersma en Pietrik Elzinga zien het groene ontmoetingsplein in gedachten al helemaal voor zich. Beide namen ze recent plaats in de werkgroep die van het schoolplein een plek wil maken waar het hele dorp zich thuis voelt. ,,It begong allegear yn desimber 2019 mei de fraach fan juf Netty en juf Geeske’’, vertelt Fokke. ,,Sy fregen de OR om nei te tinken oer in facelift foar it foarste skoalplein. Fan it ien kaam it oar. In waard it soarte fan sniebol, dy’t begong te rôljen en hieltyd grutter waard.’’

‘In plein fan ús allegear’
Daarmee zegt Fokke niets te veel. Wat begon als een klein verzoek om het schoolplein op te vrolijken, heeft zich inmiddels ontpopt tot een breed gedragen initiatief, waarbij meerdere verenigingen en clubs in De Westereen zijn betrokken. ,,Allerearst ha wy fansels de gebrûkers fan MFA De Hege Seis by ús plannen belutsen’’, vertelt Pietrik, die sinds twee maanden betrokken is bij het plein en kartrekker is van de werkgroep communicatie. ,,Mar ek rûnom it MFA sitte allerhanne ferienings, lykas de fuotbalklup, de skeelerferiening en de hurdfytsklup. Ek

soarchorganisaasjes lykas Talant, Wil en JP van den Bent ha wy frege om harren ynput foar it plein. Wy wolle nammentlik in plak meitsje dêr’t elkenien him thús fielt. In plein fan ús allegear.’’ Partijen die nog niet zijn aangehaakt, worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te werken aan dit initiatief.
Het coronavirus maakte het de initiatiefnemers er niet makkelijker op, omdat een bijeenkomst met alle partijen rondom één tafel onmogelijk was. ,,Yn plak dêrfan ha wy in brosjûre makke, mei dêryn ús earste plannen en seis fragen oan elkenien dy’t meidwaan woe’’, legt Fokke uit. ,,Sa ha wy besocht om alle winsken en ideeën fan klups en organisaasjes yn kaart te bringen. En dêrnei oan ús de grutte puzzel om alles yn ien plein te plakken.’’ Gelukkig kreeg de werkgroep daarbij hulp van Hester Walda van Donker Groen, een ervaren dame die al heel wat schoolpleinen mocht vergroenen. ,,Tegearre mei Hester binne wy úteinset mei it meitsjen fan de tekeningen. It resultaat leit hjir foar ús op tafel’’, wijst Fokke trots.

‘In brûsplak yn it doarp’
Bij zo’n groot plan hoort uiteraard ook een flink kostenplaatje om alle wensen en ideeën te realiseren. ,,Wy ha it gelok dat wy mei sa’n grutte groep minsken binne, dus elkenien kin op syn eigen wize meihelpe’’, lacht Pietrik. ,,Wêr’t de ien handich is mei it oanskriuwen fan fûnsen, stekt de oar leaver de hannen út de mouwen om bygelyks alle tegels út it plein te heljen. Wy probearre sa folle as mooglik de bern fan beide skoallen yn te setten foar ‘reporterwurk’, want wa kin it ferhaal better

fertelle as de bern sels? Sy meitsje bygelyks de filmkes, foto’s en nijsbrief. En wy ha in oantal kreative minsken yn ús doarp, dy’t tal fan ferrassende aksjes betocht hawwe.’’ Zo zullen er samen met de kinderen verschillende acties georganiseerd worden en ontvangen de inwoners van De Westereen binnenkort een uitnodiging voor de kerstmarkt. ,,Alle ynkomsten gean nei de ûntwikkeling fan it hiele plein’’, verduidelijkt Pietrik.

Fokke en Pietrik zijn zichtbaar trots op het enthousiasme dat ze wisten te ontketenen sinds het plan voor het opknappen van het plein met dorpsgenoten werd gedeeld. ,,It is geweldich om te sjen hoe’t elkenien de skouders der
ûnder set’’, vindt Fokke. ,,Us doel is om sa gau as mooglik de skeppe yn de grûn te setten. Hooplik is alles takom jier klear, sadat wy yn juny de Buitenspeeldag op ús nije plein organisearje kinne. Ek tinke wy oan in sportdei, dêr’t alle sportferienings út it doarp harren presintearje meie. Of aktiviteiten mei ús doarpsfeest yn septimber takom jier. It plein wurdt aanst it brûsplak yn ús doarp. Wy kinne net wachtsje!’’

Benieuwd naar de plannen?
Benieuwd naar de plannen voor het dorpsplein fan De Westereen? Kijk op www.mfa-dehegeseis.frl, Facebook of houdt het laatste nieuws van de werkgroep bij via Instagram @mfadehegeseis.