Foto: Jaap de Boer

‘Krimp is net in probleem, mar dé oplossing’

Krimp. Zo heet het nieuwe album van sjonger/ferskeskriuwer Onno Loonstra (52) uit Ee. ,,Tsjintwurdich is ‘krimp’ hast in skelwurd, mar ik tink dat it dé oplossing is. Elkenien wol mear en grutter, mar as we no allegearre wat minderje, dan komme we in hiel ein’’, stelt Loonstra. Zijn album is letterlijk klein. Sterker nog, waarschijnlijk is dit het kleinste muziekalbum van Nederland.

Onno Loonstra groeide op in Dokkum, als oudste van een gezin met drie jongens. Dat Onno het bedrijf van zijn vader zou overnemen was min of meer een vanzelfsprekendheid. Loonstra was een echt familiebedrijf dat al drie generaties lang van vader op zoon was overgenomen. ,,Ik bin by de basis begûn: mei skilderjen. Dat fûn ik wol moai, ik wie wol kreatyf en hâlde ek fan tekenjen. Nei 12 jier ha ik it bedriuw oernaam, yn it jier 2000. Ik wie doe 33 jier en fûn it moai om eigen baas te wêzen. It moaie fan in skildersbedriuw is dat it hânwurk altyd bliuwt.’’

Gitaarles
Naast schilderen was Onno ook een liefhebber van zingen. Als jongetje van tien jaar zong hij bij een christelijk knapenkoor. Daarna heeft hij niks meer met muziek gedaan. Als eigenaar van een goedlopend schildersbedrijf had Onno het te druk. Daarnaast had hij een gezin met twee kinderen. Zijn muzikale carrière begon dus laat, ongeveer vijftien jaar geleden toen hij zijn dochter naar gitaarles bracht. Daar ontmoette hij de enthousiaste gitaarleraar Roman Jaworski.
,,Ik kryg al gau in gitaar yn myn hannen drukt en eins fûn ik it wol in útdaging om te spyljen. Ik tink dat elkenien it leare kin, mar moatst der wol tiid yn stekke.’’ Roman haalde meerdere vaders over om een instrument te spelen. Deze mannen vormden samen de coverband Progress. Tegenwoordig bestaat de band Progress uit: Louwrens Haquebord, Henderikus Lalkens, Bert Jeeninga, Rinus de Jong en Onno Loonstra.

Jacques Brel
Sindsdien is gitaarspelen en zingen Onno zijn passie. Als ‘huiswerk’
kreeg hij de taak om zelf ook liedjes te schrijven. Hij raakte onder andere geïnspireerd door Jacques Brel. De beroemde Belgische chansonnier triggerde hem om liedjes te schrijven met soms kritische teksten. Dit resulteerde in 2017 in zijn debuutalbum ‘Earste simmer mei dy’. Tijdens de opnames leerde hij Kees Bode – bekend als toetsenist van De Kast – kennen met wie hij nu zijn tweede album heeft uitgebracht. Eén van de eerste nummers die hij schreef is Strik strak. Alle dagen binne itselfde, alle dagen minder sin… ,,Efterôf wie dizze tekst miskien in foarteken fan in ‘midlifekrisis’, lacht Onno Loonstra. ,,Mar dat wist ik doe noch net. It jout wol oan dat muzyk foar my in terapeutyske wurking hat.’’

Rêst en romte
Zes jaar geleden verhuisde hij naar het dorp Ee. ,,Wy genietsje hjir fan de rêst en de romte. It befalt hiel best.’’ Ook dát past weer in de sfeer van de nieuwe cd. Gelukkig zijn met minder en het gejaagde leven zoveel mogelijk ontlopen. Niet voor niets nam Onno Loonstra de beslissing om nu al een opvolger te zoeken voor zijn bedrijf. ,,Binnen de famylje wie der gjin opfolger, dus ik moast oan de takomst tinke.

Sels fernaam ik dat ik gjin sin mear hie om elke dei fan moarns betiid oant jûns let te wurkjen. Ek it besef dat it allinne runnen fan in bedriuw dy kwetsber makket spile mei. Jan Smid is in stik jonger en pakt it goed op. Ik bin no yn leantsjinst, wurkje trije dagen yn ‘e wike en ha mear tiid foar muzyk en oare saken.’’

Optearwein
Zijn muziekstijl omschrijft hij als Fryske Folk, hier en daar vergelijkbaar met Piter Wilkens en Gurbe Douwstra. De elf songs op het nieuwe album zijn divers, maar wel met eenvoudige melodielijnen. Loonstra wil met zijn liedjes een boodschap overbrengen, zonder belerend over te komen. Krimp loopt als een rode draad door de nummers heen. Liedjes die daarbij aansluiten zijn ‘Ús eigen wrâld’ en ‘De Storm’.

Laatstgenoemde nummer schreef hij voor de Kleine Prijs van Friesland voor Singer-songwriters, waarvoor hij in de finale zat. Het is het enige Nederlandstalige nummer van het album waarbij ook een clip is opgenomen. ,,It nûmer giet oer korona mei ferwizing nei Jona út de bibel dy’t warskôget foar de stoarm yn Ninevé. Yn myn yntroduksje by dit nûmer fertel ik dat it yn it bibelferhaal goed kaam om’t de ‘Kening’ lústere en it foartou naam. En wat docht ús kening? Hy smyt mei it jild en giet gewoan yn koronatiid op fakânsje nei Grikelân.’’ In het nummer ‘Suze Nanne’ maakt de zanger duidelijk dat het niet om pracht en praal in het leven gaat en het lied ‘Wachtsje’ gaat over de dood. ,,It libben is wachtsjen, mear is it net. Dat heart miskien deprimearjend, mar ik wol dermei sizze datsto dy eins net drok meitsje matst.’’ Sommige liedjes op de cd zijn humoristisch en herkenbaar, zoals ‘Fakânsje’, dat deels biografisch is. ,,Wie giene eartiids ek mei de optearwein nei Appelskea op fakânsje. Dêr ha ik diels myn ynspiraasje úthelle.’’ Onno Loonstra is zelf tevreden over zijn nieuwe muziekalbum. ,,Ik bin benijd wat de minsken derfan fine. Oan de oare kant makket it net út. Dit
bin ik. En wat in oar der fan fynt is dan eins net mear belangryk. Dat hat wierskynlik mei leeftiid te meitsjen. Wat ik leard ha is dat it noait te let is om dyn dreamen nei te jagen.’’

Voor meer informatie en voor het bestellen van het nieuwe muziekalbum, zie: www.onnosjongt.nl