Wat gebeurt er als je finaliste bent van Miss Teen? De 16-jarige Lisette van der Berg uit Twijzelerheide weet daar alles van. Zij werd op 7 januari samen met 20 andere Friese 15- tot 19-jarigen gekozen tot finaliste van de provinciale voorrondes.

Iedere zondag heeft Lisette, die in het examenjaar van HAVOtop in Burgum zit, een trainingsdag voor Miss Teen. „Ik moat derfoar soarchje dat myn húswurk op saterdeis klear is”, vertelt ze. „Ut en troch is it wol in bytsje ôfstimme op inoar.” Op de trainingsdagen krijgt Lisette les over hoe ze met media moet omgaan. „We leare hoe’t wy ússels it bêste kinne litte sjen, en dat op sosjale media ek in protte neppe dingen foarby komme.” Ook catwalktraining komt voorbij op deze dagen. „Rinnen leare op hakken is wol belangryk, natuerlik. Wy moatte net falle”, lacht de 16-jarige.

Zelfvertrouwen
Zo’n avontuur is volgens Lisette ook heel goed voor je zelfbeeld. „Wy krije ek coaching. Oer hoe ast fan dysels learst hâlden, en datst ‘nee’ learst te sizzen.” Je wordt ook zelfverzekerder door de deelname, vindt Lisette. „Dat wie ek wol ien fan de redenen dat ik meidwaan woe. Ik hie earst ek wol lêst fan de twivel oft ik wol goed genôch wie. It is echt in reis nei mear selsfertrouwen.”

Al een aantal jaren twijfelt Lisette over deelname aan Miss Teen. „Ik tocht stees: is it wol wat foar my?” Ze trok haar stoute schoenen aan en meldde zich aan.

„Doe wie it ôfwachtsjen oft ik wol of net troch wie nei de castingdei.”  Een aantal maanden later kreeg ze een mail terug: ze was door naar de casting. Met haar nicht, moeder, vriendin en schoonzus ging ze naar de castingdag in Drachten. Zo’n 80 meiden deden daaraan mee.

Franse taal
De casting bestond uit onder andere een voorstelronde, een bikinironde en een ronde waarbij je een vraag – in het Engels – moest beantwoorden. „Ik hie sels in fraach oer welke taal at ik soe sprekke at ik samar ynienen in oare taal soe kinne sprekke.” Haar antwoord: Frans. „Ik fyn dat in sjike taal, en it wurdt yn folle lannen sprutsen.”

Dat Lisette zou worden gekozen tot finaliste, had ze niet verwacht. „De oare froulju dienen it sa goed! Ik tocht fan: ik wit it net.” Toch kreeg ze, bij het opnoemen van de finalisten, haar naam te horen. „Dat wie natuerlik superfet!” Ook iedereen die met haar mee waren, waren heel blij voor haar. Hoewel zo’n beauty-wereld misschien kan lijken op een hele harde wereld, valt dat volgens Lisette best mee. „We sjugge inoar echt as in soarte famylje. Elkenien docht it sa goed. It binne allegear moaie froulju.”

Idealen
Lisette vindt dat een missverkiezing een ode is aan de vrouw. „We hawwe ús net altyd sa sjen litte kinnen. Ik fyn it moai dat wy no ek meie litte sjen dat wy moai wêze kinne, sawol fan binnen as fan bûten. Yn sommige lannen is dat noch stees net sa, dus dêr meie wy frouwen wol hiel tankber foar wêze.”

Door mee te doen aan de missverkiezing, voer je actie voor de Linda Foundation, vertelt Lisette. De stichting van Linda de Mol zet zich in voor gezinnen die in financiële nood verkeren. „Ik wist net dat der ien op de njoggen bern yn earmoed siet, yn Nederlân. Dat lit my wol sjen dat ik tankber mei wêze, mar it jout my ek de motivaasje om dêr wer oaren mei te helpen.”

Lisette laat graag zien dat je iets voor een ander kunt doen. „Ek al is it mar in lyts yts, atst it efkes misse kist. Sels gean ik, mei World Servants, yn de simmerfakânsje nei Rwanda.” Eerst moet Lisette nog even haar schoolexamen zien te halen. „Ik hoop natuerlik dat ik slachje. Dan begjin ik mei de stúdzje bedriuwskunde. Dat is breed, dus dan kin ik noch sjen welke kant ik op wol.” Maar natuurlijk wil ze eerst nog de provinciale finale van Miss Teen winnen.

Dit bericht is gepost in Maart. Bookmark de link.