DE WESTEREEN – Nadat in 2004 de laatste reünie plaatsvond, hebben Wietske Brouwer en Baukje Kooistra-Gjaltema op zaterdag 1 juni een nieuwe reünie georganiseerd in de Old Dutch in De Westereen voor oud- klasgenoten van de klas van 1976-1984

Zowel Baukje als Wietske hebben ervan genoten. “It fielde hiel fer- troud”, zegt Baukje, “it wie krekt of hiene wy inoar juster noch sjoen.

En dochs wisten wy in soad net fan inoar. Mar it fielde gewoan hiel fer- troud. Elkenien wie hiel entûsjast, it wie hartstikke leuk.” Wietske: “Ik fûn dy werkenning ek sa moai, doe’t minsken binnen kamen.” Bij de reü- nie twintig jaar geleden was Wietske afwezig.

 “Ik ha de measten fjirtich jier net sjoen.”

Een reünie is altijd een goed moment om oude herinneringen op te halen, wat ze onder andere deden tijdens een pubquiz. “Dat hiene wy ek wol yn de pubquiz ferwurke. Ekstra dinkjes dy’t we noch ûntholden hiene, fan lear- krêften mei stopwurdsjes en sa. Of yn welke auto oft se riden. It wie foar iderien hiel herkenbaar.” Toch

was die pubquiz niet nodig om in gesprek te blijven: “Wy hiene safolle om by te praten”, vertelt Baukje.

Wietske: “Wy binne hielendal noch net klear.” Er is direct een nieuwe reünie-commissie gevormd en over vijf jaar organiseren ze weer een reü- nie. “De nije kommisje hat sein: wy ha net mear it ivige libben. It is ek wol hiel bysûnder dat no iderien der noch is. We hope dat dat oer fiif jier noch sa is.”

Dit bericht is gepost in Juni. Bookmark de link.