In het jaar 2009 zagen De Doelleazen het levenslicht. Ooit begonnen om een beetje spice toe te voegen aan het Fryske muziekrepetoire, met de verwachting dat hun succes zo’n 3 of 4 jaar zou duren, staan Sybren en Ronald samen met Appie nu al vijftien jaar lang op verschillende podia. 25 mei organiseerden ze hun eigen Doelleazen Festival in Buitenpost. “Dêr binne wy noch beduusd fan”, vertelt Ronald. “It wie superfet!”

Jongensdroom
Ronald wilde al van jongs af aan DJ worden. “Ik wie altyd by Syb, en ik sei tsjin Syb: “Oars giest ek in kear mei.” Toen fûn hy it ek moai, dus toen binne wy eins as DJ begong.” Ze werkten als professionele DJ’s, maar Ronald dacht aan de toekomst en wilde iets voor later.

Eigen platen maken was toen de optie. Sybren: “Doe ha wy in kompjûter kocht en seine we: wy geane wat grappige ferskes meitsjen. Wy fûnen de Frieske muzyk altyd in bytsje ‘folks’. It like ús leuk om wat libben yn de Fryske muzyk te blazen. Sa is it begong.” Op Hyves zetten de heren een remix van De Mem fan Doutzen van Strawelte. Ronald: “Op in gegeven momint wurden wy boekt. Mar ja, dat hiene wy ek noch nea dien. Wy tochten: hoe moat dit?”

Met De Mem fan Doutzen en wat andere in elkaar gedraaide nummers traden ze voor het eerst op in Quatrebras. “Appie wie doe ek mei, want dy fûn it allegearre wol moai. Hy wie ferklaaid yn de klip as de mem fan Doutzen. Doe tochten we: dat is wol leuk as in stikje entertainment”, vertelt Sybren. “En doe moast der eins altyd mei. Appie is der altyd bybleaun. Earst wie der ek noch in oare jongen by, mar dy siet mei syn wurk dus dy is der op in gegeven momint mei stoppe. Sindsdien binne wy mei syn trijen”, zegt Ronald.

Vanaf Quatrebras ging het snel; Strjitlizzer volgde, samen met Bricquebec. “Dat wie noch wer in dikkere hit”, blikt Ronald terug. Hun naam bleek al snel goed gekozen. “Wy hoege ús ek net te ferantwurdzjen. Alles wat wy dogge is it dochs sa fan: ja, noh ja, Doelleazen hi. Dus dy namme ha wy oait wol goed útkoazen”, lacht Ronald. “En dochs is it in sukses.”

Eigen muziek
Sinds de laatste jaren maken Sybren en Ronald steeds vaker eigen muziek. Dat vinden ze nog mooier dan het coveren van een song. “Fansels binne der altyd wol ynfloeden, ynspiraasje hellest oeral wol wei. Dingen lykje wol op inoar, want alles is al dien einliks”, vertelt Ronald. “Tafallich mei in nûmer as de Doelesteeg, yn ôfrûne novimber is dy útkaam, dat wie in bytsje Goldband, mei wat eightees-achtige ynfloeden. Soms dogge wy dat eefkes. Dan wolle wy wat oars dwaan dan al dy beukerij”, lacht Ronald. “Dan meitsje wy eins in pop-plaatsje.”

Ook tijdens het interview waren De Doelleazen in de studio: “Wy sitte eltse dei yn de studio. We binne no ek dwaande mei yts nijs. We binne no in nij ferske oan it betinken en oan it skriuwen. Dan sjonge wy it aanst efkes yn en dan sille wy sjen oft it wat is. At it niks is dan giet it de prullebak yn. At it wol wat is, dan soe it mar sa kinne datst him oer in pear moannen hearst”, zegt Ronald.

Hun ‘fanbase’ willen ze het liefst om de twee maanden van nieuwe muziek voorzien. Ronald: “Wy ha in soart fanbase of sa, at wy steane op te treden steane der altyd minsken foaroan mei Doelleazen-shirtsjes oan. Dan tinke wy echt: hoe is it yn de frede mooglik, mar goed. Wy ha wol sa iets: we wolle de minsken dy’t ús echt leuk fine ek wol muzyk jaan.” Niet voor niets dat ze al vijf albums hebben uitgebracht in de vijftien jaar. En eens in de zoveel tijd hebben ze een hit te pakken.

Hits
Op de vraag of Ronald en Sybren één lied weten waarvan ze niet hadden verwacht dat het een hit zou worden, antwoord Ronald verrassend: “Wy wiene mei in album dwaande en dêr stienen noch net 

genoach nûmers op. Dêr moast noch ien by. Op de kompjûter hiene wy in ien of oar dom opsetsje lizzen fan By Melle. Wy seine: dy kin der wol by op. Dy ha wy yn ien dei ôfmakke en sa: hup, op dy CD. Tot op de die fan hjoed leauwe wy noch steeds net dat By Melle in hit is.” Sybren: “Wy ha dêr totaal gjin ruchtberheid oan jûn of ekstra promoasje. Hy stie wat ferstoppe op it album Skijt Oan de Rest út 2019. Der wie ek gjin klip by of sa, mar dat ferske is syn eigen libben gean leiden. Dat gong fanselfs.”

De mannen blijven dicht bij zichzelf en trekken zich weinig aan van kritiek hier en daar, zoals op hun nieuwste release Playa Papaya. “Wat kin ús dat no ferrekke? Wy fine it fet. Wy krije ek allegearre berjochtsjes fan bern dy’t it meisjonge. Dat nimme wy mear foar leaf dan ien yndividu dy’t der wat knoarrich op reagearet. Dat sil ús echt oan de kont jokje, echt wier”, zegt Ronald nuchter.

De muziek van De Doelleazen begon dus ooit met De Mem fan Doutzen van Strawelte, gezongen door Foppe Land. Foppe zijn zoon, Steyn Land (onder andere bekend van Teeny Teeny en Skroat) stond op het podium met De Doelleazen. “De earste plaat is Mem fan Doutzen west en ús ien-nei lêste plaat ha wy mei Steyn Land makke, Skroat (de remix-versie; red.). Dêr sit gewoan 15 jier tusken”, zegt Ronald.

Ook tijdens het Zomerfeest van De Vrije Piraten zullen De Doelleazen de tent op de kop zetten. Meer over De Vrije Piraten lees je in deze editie van De Westereender.

Dit bericht is gepost in Juni. Bookmark de link.