Foto: Jaap de Boer

In 2016 nam fierljepper Bart Helmholt (37) onder daverend ap- plaus afscheid van ‘zijn’ sport. De zevenvoudig Fries en Nederlands kampioen hield het voor gezien. Het definitieve afscheid veranderde afgelopen winter echter in een tijdelijke break. Eind april dit jaar kondigde Bart z’n comeback aan. ,,Troch it coronafirus like myn plan yn it wetter te fallen, mar gelok- kich meie wy lang om let wer los”, concludeert hij in fierljep-termen.

Fierljepper Bart Helmholt hield de Friese eer jarenlang hoog bij diverse NK’s. Maar liefst zeven keer mocht hij zich tot Nederlands kampioen laten kronen. In z’n woning staan exact net zo veel sulveren polsen, ontvangen voor iedere keer dat hij zich Fries kampioen mocht noemen. Een staat van dienst om u tegen te zeggen.Toch moet er binnenkort mogelijk nog een plekje worden vrijgemaakt voor een achtste prijs. ,,Litte we net op de saken foarút rinne”, tempert Bart de verwachtingen.

‘As alles meisit’
Hij is in topvorm, springt met groot gemak afstanden boven de twintig meter en heeft maar één doel: een 22 metersprong. Eén klein detail: het coronavirus. Meteen na de uitbraak begin dit jaar werd de fierljepagenda leeg gemaakt. Wedstrijd na wedstrijd werd geannuleerd of opgeschoven in afwachting van de RIVM-maatregelen. Inmiddels staan voor juli de eerste wedstrijden weer op de agenda en staan 5 en 19 september rood omcirkeld op de fierljepkalender. ,,Op 5 septimber hoopje wy it Frysk Kampioenskip te springen yn Winsum en op 19 septimber stiet it NK yn Burgum op de planning”, vertelt Bart. ,,As alles meisit fansels.”

Na een lange gedwongen stop kan het fierljeppen als solosport gelukkig worden hervat. ,,Nei eltse sprong meitsje wy de pols skjin en kin de folgjende springe”, legt Bart uit. Toch houden de continu veranderende RIVMmaatregelen ook de

fierljepsport nog altijd in hun greep. En dus is het afwachten of de geplande comeback van Bart dit jaar daadwerkelijk plaats kan vinden, zoals hij het voor ogen had. ,,Wy sille it sjen”, concludeert hij nuchter. ,,Mei de fersoepelingen meie wy gelokkich heal july wer wedstriden springe om ús te kwalifisearjen foar it FK en it NK.”

Boegbeeld voor de sport
Nuchter, rustig en koelbloedig op spannende momenten: Bart groeide in z’n jarenlange carrière uit tot boegbeeld voor de fierljepsport. Zijn afscheid in 2016 kwam voor velen dan ook als een verrassing. ,,It wie net dat ik it net mear meikomme koe, mar it waard fysyk hieltyd swierder”, legt hij de keuze om destijds te stoppen uit. Het klimmen in de 13 meter lange pols lijkt op het eerste gezicht het meest zware onderdeel van de sport, maar niets is minder waar. ,,It is de landing dy’t in protte fan dyn lichem freget”, weet Bart. ,,Ast boppe yn de pols sist, springst fan sa’n 11 meter hichte nei ûnderen yn in sânbêd.
Spring mar ris út in gebou fan 11 meter heech nei ûnderen yn it sân. Dat is in oanslach op dyn kuten, achillespezen en hamstrings.”

Ondanks die zware belasting laat de fierljepsport Bart niet los. Ook niet na z’n afscheid, want als toeschouwer aanwezig zijn bij een wedstrijd is aan Bart niet besteed. ,,As ik it wedstriidterrein oprin, begjint it fuortendaliks te kribeljen. Dan giet der in knop yn myn holle om en wol ik meidwaan. Meidwaan én winne. Ik kin net gewoan ‘foar de lol’

meidwaan. Der sit wat yn my dat altyd stride wol. Ik kin ek net goed útlizze wat dat is. Ik bin in thrill seeker: ik wol altyd mear kinne as in oar.”

De lat ligt hoog
Vandaar dat Bart de lat meteen bij de aankondiging van z’n comeback hoog heeft gelegd; een 22 metersprong. Iets wat nog nooit een andere Friese fierljepper is gelukt. ,,Jaco de Groot út Hollân hat it Nederlânsk rekôr mei in sprong fan 22.21 meter. Dat moat ik ek kinne”, lacht hij met een twinkeling in z’n ogen. Hij is al een tijdje fanatiek aan het trainen onder leiding van coaches Arend Hofstee en Geert Hommes. Mannen van het eerste uur, die Bart al kent sinds z’n juniorendebuut. ,,Doe’t ik it beslút naam om werom te kommen, stie foar my as in peal boppe wetter dat ik dat mei dizze beide mannen dwaan woe. Sy stean oan de basis fan myn fierljepkarriêre en fertsjinje it om ek by myn grutste útdaging njonken my te stean.”

De volgende generatie
Op zijn thuisschans in Burgum is Bart iedere week volop aan het trainen. Sinds kort samen met z’n beide dochters, die hun talent niet van een vreemde hebben. ,,Ik lis der gjin druk op, mar ik soe it prachtich fine as beide froulju letter krekt sa my op it FK en NK stean. Dan is it sirkeltsje rûn.”