Iedere week is ze op tv te zien bij Omrop Fryslân. Presentatrice Afke Boven is met haar vrolijke lach en opvallende Wâldfryske accent een publiekslieveling geworden in de provincie. “Mar der binne noch altyd minsken dy’t roppe: kinst ek geef-Frysk prate?” Ze grijnst. “Wylst ik just myn bêst doch om sa Wâldsk mooglik te praten. Ik bin no ien kear in Wâldpyk.”

Google Afke Boven en je vindt als geboorteplaats Dokkum. Een Wâldpyk uit Dokkum; het lijkt wellicht een gekke combinatie. Maar niet als je weet dat Afke’s moeder uit Broeksterwâld komt. “Dat is in écht Wâldpyk”, knikt ze trots. Zelf groeide ze op in Dokkum en beleefde een groot deel van haar kindertijd op Ameland. “Myn styfheit komt fan It Amelân. Dêr binne ús mem en ik achteroan flein. Hy is nóch mear Wâldpikerich as ik. Ik praat ek Amelânsk. Ik bin multilangual hutsafluts.”

Get a live
Waar de één haar Wâldfrysk prachtig vindt, gruwelt een ander ervan. “Der komt wolris in mailtsje by de Omrop binnen oer myn aksint. ‘Kin dy Afke Boven ek in kursus fan de Afûk krije, want se praat sa belabberd Frysk’, twittere lêstendeis ientsje. Dêr wurd ik dan sa nidich fan. Wa bisto om te bepalen wat wol en net goed Frysk is, tink ik dan. Taal feroaret no ien kear. Minsken, get a live.

“Taal feroaret no ien kear.
Minsken, get a live.”

Tekst: Nynke van de Zee
Foto’s: Jaap de Boer