DE WESTEREEN – De zwarte vetkuif, de stoere bakkebaarden en uiteraard het prachtige donkere stemgeluid. Wie aan Rock ‘n Roll denkt, denkt aan Elvis Presley. Al decennia lang is The King een inspiratiebron voor talloze muzikanten. Zo ook voor zanger Marcel Smit uit De Westereen. Op jonge leeftijd raakt hij via zijn neef Jan Grijpstra besmet met het Elvis-virus. Een passie die hij dit jaar bekroont met een bijzondere ode: de Friestalige single Graceland.

‘Myn leafde foar Elvis begjint hjir yn De Westereen’

Lees verder onder de foto.

,,Dêr, oan de Parkloane 9 wenne ik as lyts jonkje’’, wijst Marcel tijdens een wandeling door De Westereen. ,,En dêr njonken, op nûmer 11, wennen ús omke en tante en myn neef Jan. Krekt as by ús thús stie by ús omke en tante alle dagen de radio oan. By harren stie de radio meastentiids ôfstimd op in piratestjoerder. Sa net, dan waard der muzyk fan Elvis draaid. Machtich moai, fûn ik dat. Ik krij noch pikefel as ik der oan weromtink.’’
‘By ús omke en tante stie de radio altyd oan’

Memorylane
Het is een trip down memorylane wanneer Marcel door de Parkloane wandelt. Bij iedere stap komen er nieuwe herinneringen boven aan de tijd dat hij hier als jongetjes opgroeide in de twee-onder-een-kapwoning naast z’n oom en tante en neef Jan. Hier in De Westereen krijgt het Elvis-virus voor eens en voor altijd vat op beide jongens.

,,Ik hearde myn allerearste Elvis-plaat dêr yn de wenkeamer fan ús omke en tante’’, vertelt Marcel. Vol verbazing luistert hij als jongetje van een jaar of tien naar de zware stem uit de boxen van de platenspeler. Alles wat neef Jan heeft verzameld van Elvis wil Marcel horen. Bovendien heeft z’n neef naast LP’s ook volop videobanden van Elvis als acteur. ,,Dat fûn ik ek sa geweldich: dy rollen fan Elvis yn de film. Fan dat stuit ôf woe ik noch mar ien ding: ik woe Elvis wurde.’’

The King
Wanneer er eind jaren tachtig een playbackshow in zalencentrum De Nije Kûle is, schrijft Marcel zich razendsnel in. Uiteraard staat er een nummer van Elvis achter z’n naam op de deelnemerslijst. ,,Ik ha it nûmer Return to Sender playbackt’’, herinnert hij zich nog exact.

,,Us mem hie foar my in Elvis-kostúm makke en ik mocht har reade suêde skuon oan ha. Spitich genôch kin ik hjir gjin foto’s mear fan weromfine, mar ik wit noch krekt hoe’t ik my fielde. Ik fielde my The King.’’
Een gevoel dat wordt versterkt wanneer Marcel aan het einde van de playbackshow de eerste prijs in ontvangst mag nemen. Er volgen nog meer succesvolle playbackshows, waarin hij steevast een nummer van z’n grote idool vertolkt. ,,Ik koe der gjin genôch fan krije. It wie Elvis foar en Elvis nei. Ik wie der hielendal sljocht fan. En ús heit en mem waarden hielendal sljocht fan my’’, grijnst hij.

‘Myn grutste dream as jonkje fan in jier as tolve? Nei Graceland yn Amearika’

Naar Graceland
Marcel moet het als jonge fan in de jaren tachtig stellen met de LP’s en video’s van z’n grote idool, want een live optreden van Elvis zit er niet in. ,,Elvis joech op 26 juny 1977 syn allerlêste konsert. De dei dat ik berne bin. Datselde jier is er stoarn yn Graceland. Myn grutste dream as jonkje fan in jier as tolve? Nei Graceland yn Amearika, it plak dêr’t Elvis wenne hie. Der wie foar my neat moaiers as dat. En ik woe sjonger wurde, krekt as him.’’

Die eerste droom een bezoek aan Graceland staat nog altijd op de bucketlist van Marcel. Zijn tweede doel zelf zanger worden is uitgekomen. Al jaren treedt Marcel als singer/ songwriter op met eigen nummers en covers. Hij mag zich inmiddels meten met collega-troubadours Piter Wilkens en Gurbe Douwstra, met wie hij sinds 2017 de Frisicana-shows geeft.

‘Yn myn fersy fan Graceland komme myn twa grutte leafdes by elkoar’

Twee grote liefdes
,,Yn dizze shows litte wy bekende nûmers fan ferneamde Amerikaanske artysten hearre, dêr’t wy ús eigen Fryske draai oan jouwe’’, legt Marcel uit. ,,Gurbe en Piter ha meardere Elvisnûmers hearre litten oan it publyk. Foar de nije show wie ik fan plan om ek in nûmer fan Elvis te dwaan, mar doe betochten wy dat wy allinnich nûmers spylje fan artysten dy’t noch libje foar de kommende sjo. Mar ik bin net foar ien gat te fangen”, knipoogt hij.
Marcel besluit begin dit jaar om het nummer Graceland, in 1986 uitgebracht door zanger Paul Simon, te ‘verfriezen’. Hij herschrijft de tekst, waardoor er een bijzondere ode ontstaat aan z’n jeugd en liefde voor The King. ,,Yn myn fersy fan Graceland komme myn twa grutte leafdes by elkoar’’, legt hij uit. ,,Allerearst myn leafde foar de muzyk fan Elvis en myn dream om nei Graceland te gean. En as twadde myn leafde foar myn bertedoarp De Westereen en myn eigen skiednis. It is prachtich wurden, al sis ik it sels.’’

Direct enthousiast
Afgelopen maandag op 11 juli presenteerde Marcel zijn nieuwste single in het radioprogramma van Harm Weistra bij Omrop Fryslân. Van tevoren lichtte hij neef Jan in over z’n nieuwste plaat. ,,Ik hie Jan oan de telefoan en dy waard fuortendaliks entûsjast. Ek by him kamen der allerhanne herinnerings boppe oan dy tiid. Geweldich. It fielde fuort wer fertroud.’’
Inmiddels is het nummer Graceland van Marcel Smit te beluisteren via de bekende streamingsdiensten. Wie het nummer live wil horen, moet nog even geduld hebben. Op 29 januari 2023 starten de nieuwe Frisicana IV-shows.