DE WESTEREEN – Fade to Black. Nothing Else Matters. Enter Sandman. Iedere liefhebber van metalmuziek weet welke wereldberoemde band deze nummers uitbracht. Exact veertig jaar geleden in 1981 zag de succesvolle (thrash)metalband Metallica het levenslicht. Op 9 juni 1984 zetten de Amerikaanse bandleden De Westereen op z’n kop in de Evenementenhal van Henk Elzinga. Een optreden waar fans nog altijd warme herinneringen aan koesteren. ,,Henk hat ús in herinnering foar it libben jûn.”

De wereldberoemde Amerikaanse band Metallica die in De Westereen een optreden geeft. Het lijkt nog altijd een sterk verhaal dat ooit ontstaan is tijdens een gezellig avondje in de kroeg, waarbij de bedenkers net iets te diep in het glaasje keken. Maar niets is minder waar. Op 9 juni 1984 waren de bandleden van de inmiddels legendarische metalband te gast in Evenementenhal van Henk Elzinga om een onvergetelijk optreden te geven. Een optreden waar nog altijd over wordt gesproken.

‘Net fan dat benaude’
Vanuit z’n woonkamer heeft Henk Elzinga inmiddels 82 jaar uitzicht op de Evenementenhal. De plek waar hij in de jaren tachtig heel wat artiesten op het podium had staan. BZN, Normaal, De Alpenzusjes, de Dik Voor Mekaar Show. In de kantine hangen tientallen posters als bewijsmateriaal voor de lange lijst van artiesten die ooit in de Evenementenhal optraden. ,,Tegearre mei Jaap van ‘t Holt organisearre ik dizze optredens”, vertelt Henk zittend voor de openhaard. ,,Jaap hie goeie kunde oan Bauke Algra, dy’t ús yn kontakt brocht mei ferskate artysten. Sa kaam Bauke yn 1984 mei de band Metallica. Ik hie der noch nea fan heard, mar ik tocht: soks moat altyd wêze. Net fan dat benaude.”

‘Ik tocht: soks moat altyd wêze. Net fan dat benaude.’

Henk Elzinga

Om te weten wat voor artiesten hij in huis haalt, maakt Henk een afspraak met Frans Bosma, die bevriend is met Henk’s zoon Tjalling. Frans dan net 17 jaar is groot fan van Metallica en kan z’n oren niet geloven wanneer Henk vertelt dat de Amerikaanse metalband naar De Westereen komt. ,,Ik ha Henk by ús heit en mem thús útnoege en him de LP Kill Em All hearre litten”, vertelt Frans. ,,Hy fûn it fuortendaliks prachtich. Dat fûn ik sa stoer. Dat Henk oeral foar iepen stie. Doe’t er sei: ‘Dit moat mar wêze Frans jonge’, hie ik fansels in geweldich ferhaal foar myn freonen. Ik wist as ien fan de earsten dat Metallica nei Fryslân komme soe.”

‘Ik wist as ien fan de earsten dat Metallica nei Fryslân komme soe’

Frans Bosma

Posters inkleuren
Om ook de rest van de provincie en alle fans ver daar buiten op de hoogte te brengen van het aanstaande optreden, helpt Frans in het voorjaar van 1984 bij het maken van de posters.Trots wijst hij naar de poster, die vandaag de dag nog altijd aan de muur hangt in de kantine van de Evenementenhal. Op de zwart-wit poster prijkt het monster dat ook de cover siert van de maxisingle Jump in the Fire. ,,Dy single hie ik thús doe’t Henk by ús op besite kaam. Wy ha de foarkant oerlutsen en ferfolgens brûkt op de posters. Omdat swartwyt posters net sa bot opfalle, ha wy besocht it meunster yn te kleurjen mei read en oranje. Mar dat wie monikkewurk, dus nei in poster of tsien binne we dêr mei ophâlden”, lacht Frans.

Inmiddels gaat het nieuws over het optreden als een lopend vuurtje. Ook de kerkgemeente in het dorp krijgt lucht van de veelbesproken Amerikaanse band en denkt er het zijne van. ,,Earlik is earlik: se wienen net allegear like entûsjast yn it doarp”, zegt Henk met een goed gevoel voor understatement. ,,Mar de band wie al boekt, krekt as de heavymetalband Twisted Sisters, ek út Amearika. Dêrmei hienen wy twa topbands yn hûs helle. Wylst ik doe fansels net foar mooglik hâlde koe dat Metallica letter útgroeie soe ta sa’n wrâldferneamde band.”

Langharige bezoekers
Het is 9 juni 1984 wanneer Henk ‘s ochtends vroeg de deur van de Evenementenhal opent in afwachting van de Amerikaanse artiesten. Als geroutineerd organisator is hij wel wat gewend. Maar de komst van de Amerikanen en hun roadies overtreft z’n stoutste verwachtingen. “Se kamen mei twa trailers fol mei apparatuer”, vertelt hij. ,,Fan ljocht oant lûd en fan ynstruminten oant fersterkers. Soks hie ik noch noait sjoen. En allegear mei Amerikaanske stekkers, dêr’t wy neat mei koenen. Dus it wie noch in hiele operaasje om alles op ‘e tiid klear te krijen.”

De komst van de Amerikaanse artiesten zoemt al snel rond in het dorp, dat inmiddels ook tal van opvallende metalfans welkom heet. ,,Se kamen út alle hoeken fan it lân”, weet Frans nog goed. ,,Allegear mei lang hier en fan dy grutte kettings. Elkenien yn De Westereen siet foar de ramen om te sjen hokker folk der op dit optreden ôfkaam. Ik sels wie benammen ûnder de yndruk fan in felreade Mazda út Dútslân dy’t by Henk foar de doar stie. Op it kenteken stie ACDC. Dat fûn ik wol sa geweldich.”

Handtekeningen op de helm
Overal in het dorp hangen langharige fans rond in afwachting van hun muziekidolen. Frans is één van hen die het geluk heeft om de bandleden tegen het lijf te lopen. ,,By Henk syn hûs seach ik James Hetfield, Kirk Hammett and Lars Ulrich bûten stean mei in fleske Heineken yn de hân”, glundert hij. ,,Tegearre mei in maat stie ik oan de oare kant fan de dyk. Ik wie op de brommer en bin mei myn helm ûnder de earm nei de trije manlju tarûn. ‘Can I have your signature?’ ha’k frege. Mei in filstift setten se alle trije de hântekening op myn helm. It is iuwich skande dat ik dy helm net better bewarre ha. Grutsk die ik ‘m die wiken dêrnei fansels op, oant de hântekenings net mear te sjen wienen.”

‘Ik ha noch noait sokke noflike minsken oer de flier hân’

Henk Elzinga

Wat blijft is de herinnering aan een magistraal concert dat veel fans nooit zullen vergeten. Ook Henk kan zich de show nog scherp voor de geest halen. ,,It gong der om wei heite, sa’n kabaal. It hiele doarp hat de muzyk hearre kinnen. Mar al hoe mâl it op it poadium ek gong, de mannen fan Metallica gedroegen har achter de skermen geweldich. En dat jildt ek foar de fans, moat ik der by sizze. Mei fan dy grutte learen jacks en dat lange hier makken se in protte yndruk, mar ik ha noch noait sokke noflike minsken oer de flier hân.”

‘Sykje mar op’
Ook Frans zal het Metallica-optreden in zijn eigen dorp nooit vergeten. ,,As ik fertel wêr’t ik wei kom en minsken kenne De Westereen net, dan sis ik foar de grap wolris: ‘Metallica hat oars ek nochris by ús yn it doarp spile’. Dan leaut gjinien my fansels. ‘Sjoch mar op Google’, rop ik dan. Dy blik by it earste sykresultaat dat tefoarskyn komt, is fantastysk. Dat hat Henk mooglik makke. Hy hat ús in machtich moaie herinnering jûn foar ús hiele libben.∂