De voorzitter van de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As, Bertus Mulder en wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel hebben zojuist – vrijdag 5 juli – de fietstunnel bij de Goddeloaze Singel geopend. Ze deden dit samen met leerlingen van basisscholen De Frissel en de Theun de Vriesskoalle uit Feanwâlden. Door de aanleg van de fietstunnel hoeven fietsers en wandelaars voortaan niet meer gebruik te maken van de overweg en kunnen ze veilig het spoor passeren.

Vanuit de Gebiedsontwikkelingscom- missie De Centrale As is de wens ge- uit voor een veilige oversteek van het spoor. Vanuit het project Gebiedsont- wikkeling De Centrale As is aan die wens gehoor gegeven door de aanleg van de tunnel.

Bloembommen
Voorafgaand aan de openingshande- ling kregen een aantal groepen van de basisscholen De Frissel en de Theun de Vriesskoalle een gastles over wilde bijen en bloemen. Na de gastles moch- ten ze aan de slag met het maken van bloembommen. Er zijn er ruim 1400 gemaakt en gezaaid tijdens de opening. Centrum voor Natuur- en Milieueducatie De Klyster heeft de gastlessen, namens De Centrale As, gegeven.

Bijenpact
Met het zaaien van de bloembommen levert De Centrale As een bijdrage aan het bijvriendelijk maken – en dus de biodiversiteit- in de omgeving. Eerder dit jaar ondertekende gedeputeerde Johannes Kramer het bijenpact. Ver- schillende organisaties, waaronder de provincie Fryslân, hebben besloten dat zij met bijenpacts elkaar willen uitdagen en de handen ineen willen slaan om samen verrassende lokale oplossingen voor het bijensterfte-probleem te bedenken en uitvoeren.

Opheffen overweg
Met het openen van de fietstunnel kunnen fietsers en wandelaars veilig het spoor passeren en hoeven ze geen gebruik meer te maken van de over- weg bij de ‘oude’ Goddeloaze Singel. Deze overweg wordt door ProRail in september opgeheven. Tot die tijd slui- ten we de overweg af. ProRail heeft de afgelopen jaren al verschillende maat- regelen genomen om de veiligheid op en rond overwegen flink te verbeteren.

Gebiedsontwikkeling De Centrale As
Met het openen van de fietstunnel is er weer een maatregel vanuit de Gebiedsontwikkeling De Centrale As voltooid. De Sintrale As (N356) ligt er, maar nu is het gebied aan de beurt.

Samen met gemeenten, maatschap- pelijke organisaties en inwoners willen we dit gebied nog mooier, sterker en aantrekkelijker maken voor eigen in- woners en toeristen. Dit doen we bijvoorbeeld door natuur te ontwikkelen, de leefbaarheid in dorpen te vergroten, landbouwstructuur te versterken en nieuwe fietsen wandelpaden aan te leggen. Deze vastgestelde maatregelen en projecten vormen de gebiedsontwikkeling.