DAMWÂLD – De beslissing is gevallen, voetbalclub De Wâlden uit Damwâld gaat met zijn ‘prestatieteam’ met ingang van het volgende seizoen van de zondag naar de zaterdag. Met 153 voorstemmers en 39 tegenstemmers was er geen enkele twijfel. Voor voorzitter Richard van der Lei was echter het varen van een zuivere koers misschien nog wel belangrijker dan het resultaat.

Lees verder onder de foto.

En met die zuivere koers bedoelt Van der Lei dat de regels van een democratisch proces van inspraak op de juiste manier zijn gehanteerd, dat alles verliep volgens het principe dat de meeste stemmen tellen. ,,Ik bin in klupman, it makket my neat út of it no in sneonsklup of in sneensklup is, ik foech my wol.’’ De in 1976 geboren Van der Lei is sinds 2010 voorzitter van De Wâlden en daarnaast ook nog voorzitter van het Jeugdbestuur van de combinatie Broeksterwâlden met buurman Broekster Boys, ‘oan de oare kant fan de wei’.

Als er iemand is die weet wat het is om op zaterdag te spelen, dan is het wel de in 1944 geboren Dikky Wijbenga die dit jaar 78 jaar hoopt te worden. Wijbenga speelde van 1965-1969 bij…. Broekster Boys in een tijd dat dit nog vloeken was in een van de talrijke kerken die de dorpen Damwâld en Broeksterwâld toen telden. De reden was ‘onvrede’ over de gang van zaken toen bij de Wâlden. Dus besloot de 21-jarige Wijbenga naar Broekster Boys te gaan. Een tijdelijke liefde echter, die nooit in de buurt van zijn echte liefde de Wâlden kwam.

‘Wat gebeurt hjir allegearre’
,,Doe’t ik as jongbaas fan fyftjin, sechtjin jier by de Wâlden kaam, tocht ik faak fan ‘Wat gebeurt hjir allegearre’?’’ De verwondering over voetballers als ‘âlde Nolders’ of andere teamgenoten die bij onenigheid niet schroomden hun tegenstanders ‘efternei te sitten’ maar dan zonder bal… Wijbenga: ,,Ik kin wol dagen prate oer wat ik allegearre hjir meimakke ha.’’ Wijbenga speelde tot zijn veertigste in het eerste om daarna nog jaren in een lager elftal op zaterdag te spelen. Ook al gaf hij daarna nog wel eens gehoor aan de oproep van Geert Jansma: ,,Do moast mei, wy ha gjin genôch.’’

Wat het spelen in het eerste elftal betreft duurde het bij Van der Lei korter. ,,Ik wie seis en Foppe Minnema wie myn earste trainer. Doe’t ik by it earste kaam stienen der mannen as Piet en Sake Swart en Aldert Zijlstra, dêr seagen je dochs wol wat tsjin op.’’ Zware concurrentie dus voor Van der Lei en hij speelde slechts een jaar in het eerste. Ook vanwege maatschappelijke uitdagingen want van 1997 tot 2002 woonde hij in Gorredijk. Tegenwoordig is hij directeur en medeoprichter van het bedrijf Koelvisie B.V.

‘Ja’ voor de zaterdag
De procedure van De Wâlden naar de zaterdag begon eind oktober 2021. Toen werd er een eerste bijeenkomst gehouden met slechts één punt op de agenda. Gaat het prestatieteam van De Wâlden naar de zaterdag of blijft het zondag. ,,Der kamen doe sa’n fyftich man op ôf, wy ha in diskúsje hâlden, in enquête hâlden, mar wy kamen der net út’’, zo vat Van der Lei die eerste fase samen. Dus werd het hoofdelijk stemmen en dat leidde tot een duidelijk ‘ja’ voor de zaterdag.

Omdat de beslissing na oktober werd genomen, kon de vereniging niet meer ‘horizontaal’ oversteken, van vierde klas naar vierde klas. Dus zal worden begonnen in de vijfde klas met twee teams op de zaterdag en een recreatieteam op de zondag. Plus nog een damesteam 30+ en op vrijdag een heren 30+ team.

,,Wy moatte no sjen of wy in seleksje by elkoar krije’’, zo zegt Van der Lei. Een eerste, voorlopige inventarisatie levert tussen de zeven en negen spelers op die wel op zaterdag willen spelen. Op een selectie van achttien man. Terwijl het huidige zaterdagteam volop bloeit volgens Wijbenga en Van der Lei. Allemaal tussen de 18 en 22 jaar en op de trainingen toch vaak met veertien of zestien man present. 

En dat vormt toch wel een contrast met het elftal op zondag. Van der Lei: ,,It is allegearre wat makliker, op it lêste momint ôfsizze, altiten sjen moatte of der genôch spilers binne. Sjoch wy binne in lytse feriening, wy ha net de ‘luxe’ om ien op de bank te setten as hy net traint want it is in te krappe seleksje.’’

Andere tijden
Het zijn andere tijden zo zeggen Van der Lei en Wijbenga eensgezind. Wijbenga: ,,Se hâlde ek sa mar op, net nei in twadde of tredde sa’t wy dienen.’’ Van der Lei is als voorzitter aan zijn laatste jaar bezig, een opvolger is er nog niet. Het waren voor hem twee moeilijke jaren door de corona. Niet financieel, maar wel als het om vrijwilligers gaat. ,,In soad seinen yn de coronatiid fan ‘Oh, gjin ferplichtings, dit befalt my ek wol’. It grutste probleem is hjir de kantine, om dêr frijwilligers foar te krijen. It oare rint hjir wol los.’’

Van der Lei is tamelijk laconiek indien het niet mocht lukken een prestatieteam te krijgen op zaterdag, ,,Dan mar in jier gjin alvetal yn de standaardklasse.’’ In ieder geval staat dit voorjaar in het teken van het afscheid en in het teken van het 75-jarig jubileum van vorig jaar. Afscheid nemen van De Wâlden als zondagsclub, afscheid nemen van trainer Wim Huizing die na zes jaar naar Oostergo vertrekt. En voor de oudere garde afscheid nemen van het ‘sneensgefoel’.

Het zijn andere tijden, de jeugd van nu kent geen onderscheid meer tussen zondag en zaterdag. Tegenstanders van de overstap hebben het nadeel dat het emotionele ‘sneensgefoel’ geen argument is in de discussie. Wie echt wil weten wat dat ‘sneensgefoel’ is, moet een half uurtje alleen in de bestuurskamer van de kantine Op ‘e Skieding gaan zitten. En kijken naar foto’s van Luut van der Molen, of naar Geert Jansma die als jeugdtrainer zei: ‘Ast net nei Broekster Boys gietst krijst in bal fan my’.