WESTEREEN/DAMWÂLD – Mede door corona is Noordoost-Friesland meer in trek bij toeristen. Dat stelt wethouder Rommy Kempenaar die toerisme in zijn portefeuille heeft. ,,Ik hear ek fan hoarekaûndernimmers dat se mear toeristen oer de flier ha as yn it ferline.’’

Lees verder onder de foto.

Nu Kempenaar opnieuw benoemd is tot wethouder heeft hij weer recreatie en toerisme in zijn portefeuille. ,,Dêr bin ik bliid mei, want it past by myn oare portefeuilles, lykas ekonomy en ûndernimmen. It fernaamste is dat wy as kolleezje fasiliteare foar de ûndernimmers. De ûndernimmers witte sels it bêste wat toeristen wolle. Sy kreëare de klantenreis en wy moatte derfoar soargje dat it gebied geskikt is om te kuierjen, te fytsen en it wetter op te gean’’, aldus de wethouder van Dantumadiel. Hij stelt dat de gemeente dat niet alleen kan. ,,Toeristen tinke net yn gemeentegrinzen, derom wurkje wy út de Regiodeal wei gear mei ús buergemeenten

Noardeast-Fryslân, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.’’

Rust en ruimte
Wat dit gebied zo bijzonder maakt is volgens Kempenaar de rust en de ruimte. Vooral in een land van verstedelijking wordt er volgens de wethouder met andere ogen gekeken naar het coulisselandschap en natuurgebieden als It Bûtenfjild, Houtwiel en de Mieden. In zijn eigen woonplaats – De Westereen – zijn de camperplaatsen bij Jachthaven ’t Eibernêst door het publiek zelfs uitgeroepen tot favoriet. ,,Dizze minsken kinne wer in borrel drinke by kafee de Stapper en in hapke ite by Old Dutch.

Wy wenje hjir yn in unyk gebied, allinnich ha we dat sels net altyd yn ‘e gaten. Foaral yn coronatiid seachst dat minsken út de Randstad bliid wienen om út de drokte te wêzen.’’

Randvoorwaarde is wel dat er ook wat te beleven is in de omgeving. En daarbij kan de gemeente de ondernemers weer faciliteren. Als tip raadt de wethouder mensen aan om tijdens een fietstocht eens naar museum de Sûkerei in Damwâld te gaan, of naar de Schierstins in Fewanwâlden, of met de kinderen naar Sanjessafari. ,,Oftewol, pak de fyts en sjoch om dy hinne.’’